Inclusieve pedagogie: Inclusieve pedagogie in de kleuterschool en op school

De termen inclusie en inclusieve pedagogie worden in theorie en praktijk steeds vaker gebruikt. Inclusieve pedagogie richt zich niet alleen op de integratie van kinderen met een handicap in een klasgroep, maar ook op het …

Inclusieve pedagogie: Inclusieve pedagogie in de kleuterschool en op school

inklusive paedagogik
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Kinderopvang
  6. »
  7. Pedagogische concepten
  8. »
  9. Inclusieve pedagogie: Inclusieve pedagogie in de kleuterschool en op school
Wat kenmerkt inclusief onderwijs?

In de kern gaat het erom de pluraliteit van de samenleving op alle niveaus te waarderen en van verschillen geen probleem te maken.

Worden niet-gehandicapte kinderen benadeeld in inclusief onderwijs?

Nee, elk kind speelt een belangrijke rol en moet worden ondersteund. Dit geldt voor alle gebieden waarop een kind ondersteuning nodig heeft.

Werkt inclusie in de praktijk?

Helaas wijkt de theorie vaak sterk af van de praktische uitvoering. Benaderingen die op zich zinvol zijn, worden vaak onvoldoende uitgevoerd.

De termen inclusie en inclusieve pedagogie worden in theorie en praktijk steeds vaker gebruikt. Inclusieve pedagogie richt zich niet alleen op de integratie van kinderen met een handicap in een klasgroep, maar ook op het creëren van een normatieve mate van acceptatie en het loslaten van het begrip normaliteit. In dit artikel kunt u lezen over de doelstellingen van de aanpak en de uitdagingen waarmee zij in de praktijk wordt geconfronteerd.

[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. het belang van inclusief onderwijs

inklusion als mit- und fuereinander
Inclusief onderwijs vereist dat mensen willen samenwerken.

Inclusief onderwijs houdt zich bezig met wat alle mensen gemeen hebben. Zelfs als een kind niet goed kan zien, problemen heeft met lopen of in het dagelijks leven afhankelijk is van hulpmiddelen, betekent dit geenszins dat spelen met andere kinderen op de kleuterschool of basisschool niet kan.

Het erkennen van verschillen is belangrijk en waardevol. Die zijn cruciaal voor de diversiteit van een samenleving. Als kinderen dit al in de kinderopvang leren, rijzen er in het volwassen leven minder vragen over de omgang met mensen met een handicap.
Het wordt eerder vanzelfsprekend om bepaalde eigenaardigheden te accepteren en er geen permanent onderwerp van discussie van te maken.

Verschillen tussen mensen kunnen volgens de definitie van inclusief onderwijs betrekking hebben op veel verschillende niveaus. Niet alleen lichamelijke of geestelijke handicaps, maar ook een andere huidskleur, een vreemde taal en een andere culturele achtergrond maken het noodzakelijk om met de verschillende facetten van elk kind om te gaan.

Bij nader inzien valt op dat kinderen op de kleuterschool wel vragen stellen, maar nauwelijks blijk geven van afwijzing van het anders-zijn. Als een kind bijvoorbeeld niet kan lopen, is het toch een goede speelpartner bij veel spelletjes.

In wezen zijn de methoden van inclusief onderwijs gericht op het waarderen van diversiteit. Normaliteit wordt in deze context gewoon iets anders gedefinieerd.

2. De best mogelijke ondersteuning voor elk kind – dat zijn de doelstellingen van inclusief onderwijs.

inklusionskind
Inclusie raakt alle kinderen in een klas.

Inclusief onderwijs gaat over recht doen aan elk kind. Kinderen met speciale behoeften moeten niet zo normaal mogelijk onderwijs krijgen, maar door bepaalde aanbiedingen zo goed mogelijk hun weg vinden in een groep andere kinderen.

Het is belangrijk dat de aandacht niet alleen uitgaat naar kinderen met een handicap. Elk kind heeft speciale kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden. Sommige kinderen zijn bijzonder egoïstisch, andere zijn verlegen en weer andere zijn erg bang voor lichamelijke activiteit. Ook taal is voor veel kinderen in het begin een grote uitdaging.

Al deze individuele aspecten spelen een doorslaggevende rol bij de toepassing van inclusieve pedagogie in de kleuterschool. Het doel van de verschillende methoden is altijd dat elk kind zijn of haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Er is geen aanpassing van het individu aan het systeem, maar een aanpassing van het systeem aan de diversiteit van de verschillende mensen.

Hoe inclusieve pedagogie eruit kan zien en in hoeverre dit veel werk betekent, kunt u zien in deze YouTube-video:

3. inclusief onderwijs vereist een uitstekende uitvoering

Participatie als mensenrecht:

De VN heeft een verdrag opgesteld waarin de rechten van alle mensen met een handicap centraal staan. De details van het door Duitsland aanvaarde verdrag kunt u hier lezen.

Hoewel het idee dat alle kinderen samen kunnen leren voor veel ouders prachtig is, blijkt in de praktijk dat de lessen niet altijd verlopen zoals het hoort.

Het is vooral belangrijk dat de desbetreffende specialist zeer flexibel kan reageren op situaties en de lessen dienovereenkomstig kan aanpassen. Bovendien ontstaat een probleem wanneer individuele kinderen speciale ondersteuning nodig hebben. Uiteindelijk leidt dit weer tot ongelijke behandeling ten opzichte van andere kinderen.

Zelfs in de ideale situatie van inclusief onderwijs is dit niet volledig te vermijden. Door samen te werken in groepen en teams van opvoeders wordt echter de weg vrijgemaakt voor een succesvolle implementatie van inclusie.

Tip: Inclusief onderwijs kan succesvol zijn door leergebieden te veranderen en frontaal onderwijs zoveel mogelijk te vermijden.

4 Kritiek op inclusief onderwijs

facetten von inklusivem unterricht
Inclusie kan alleen slagen door een gezamenlijke inspanning.

Hoewel inclusief onderwijs over het algemeen als zeer positief wordt ervaren, zijn er toch moeilijkheden bij de uitvoering ervan.

Het isniet mogelijk om speciale scholen te sluiten en kinderen naar een gewone school te sturen als de voorwaarden om gehandicapte kinderen op te vangen nog niet aanwezig zijn.

Vooral in het geval van intensieve zorgbehoeften is het de vraag in hoeverre dit in het normale schoolleven merkbaar kan en mag worden. Het creëren van toegankelijkheid en het realiseren van openheid van scholen en kleuterscholen voor gehandicapten vergt vooral tijd en een zorgvuldige voorbereiding.

Niet voor niets werken leraren in het speciaal onderwijs en klassieke leraren in het regulier onderwijs. Zonder een fundamentele verandering en aanpassing van het onderwijs zal dit probleem moeilijk op te lossen zijn.

Intensieve bijscholing op het gebied van didactiek zou voor iedere leerkracht en opvoeder verplicht moeten zijn. Tot nu toe wordt hier in het curriculum slechts marginaal rekening mee gehouden.

5 Bij- en nascholing op het gebied van inclusief onderwijs

Inmiddels zijn er in heel Duitsland verschillende speciale opleidingen op het gebied van integratie. Sommige daarvan zijn gestructureerd als bachelor- of masteropleiding.

Het grootste probleem hierbij is dat er in de afzonderlijke deelstaten verschillende regelingen gelden, wat het voor aanvragers moeilijk maakt om de juiste studie te kiezen.

In het algemeen is het studieprogramma zo opgezet dat studenten les kunnen geven aan een school voor inclusief onderwijs of aan een school voor speciaal onderwijs.

6 Verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten