Anti-Bias-aanpak: vooroordeelbewuste pedagogie in het kinderdagverblijf

[button]Hier vindt u gidsen over de anti-bias aanpak[/button]. In principe leven we in een land waar alle mensen zich vrij kunnen en mogen ontwikkelen. Toch zijn er nog steeds groepen mensen in onze samenleving die …

Anti-Bias-aanpak: vooroordeelbewuste pedagogie in het kinderdagverblijf

Anti-Bias-Ansatz
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Anti-Bias-aanpak: vooroordeelbewuste pedagogie in het kinderdagverblijf
Wat is de anti-bias aanpak?

Er zijn vier basisdoelstellingen in het anti-vooroordelenwerk. In wezen gaat het erom vooroordelen te verminderen en andere mensen met respect te behandelen.

Waar wordt het toegepast?

De anti-bias benadering is een van de belangrijkste benaderingen in diversiteits- en antidiscriminatieonderwijs.

Hoe ziet de aanpak er in de praktijk uit?

In kinderdagverblijven en scholen zijn er veel projecten en aanbiedingen die erop gericht zijn kinderen te sensibiliseren voor discriminatie en hen bewust te maken van hun eigen vooroordelen.

[button]Hier vindt u gidsen over de anti-bias aanpak[/button].

In principe leven we in een land waar alle mensen zich vrij kunnen en mogen ontwikkelen. Toch zijn er nog steeds groepen mensen in onze samenleving die gediscrimineerd worden. De anti-bias benadering is uitgevonden om deze discriminatie tegen te gaan.

De term anti-bias bestaat uit Engelse woorden en kan vertaald worden als “vooroordeelbewust”. Bij dit concept gaat het erom discriminatie in de samenleving aan het licht te brengen en daardoor te verminderen. Ook al is de anti-bias aanpak gericht op alle mensen, de confrontatie met discriminatie en racisme moet in de eerste plaats plaatsvinden op de kleuterschool en op school.

1. de anti-bias benadering als basis voor vooroordeelbewuste pedagogie

Hand pickt eine Figur aus einer Menge
Discriminatie kan op veel verschillende niveaus plaatsvinden.

Onderwijs is in veel landen het hoogste goed. Daarom is het belangrijk om onderwijs te gebruiken om vooroordelen en misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen. Met betrekking tot onderwijswerk is de anti-vooroordelenaanpak de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

Anti-bias is samengesteld uit het woord “anti” voor “tegen” en “bias” voor “vooroordeel”. Volgens de definitie gaat het bij de anti-bias-benadering om het blootleggen van discriminatie in de samenleving en het verminderen van vooroordelen op interpersoonlijk en sociaal-cultureel niveau. Mensen moeten leren omgaan met diversiteit en verschil en dit waarderen.

De anti-bias benadering is in de jaren tachtig in de VS ontwikkeld. Tegen het eind van de jaren negentig bereikte zij uiteindelijk Duitsland. Zij is fundamenteel gericht tegen elke vorm van discriminatie, uitsluiting en onderdrukking.

Helaas zijn ongelijke machtsverhoudingen, discriminatie en vooroordelen vandaag de dag nog steeds wijdverbreid. Volgens een studie van het federale antidiscriminatieagentschap had ongeveer een derde van de ondervraagden in de afgelopen 24 maanden zelf met discriminatie te maken gehad.

Discriminatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Geslacht
 • Seksualiteit
 • huidskleur/herkomst
 • religie
 • sociale status
 • fysieke vaardigheden

U kunt ook zien wat de anti-bias aanpak inhoudt in de volgende video:

2 Het concept heeft vier basisdoelstellingen

viele verschiedene Fingerabdrücke
Het doel is dat kinderen diversiteit in een samenleving leren waarderen.

De aanpak is erop gericht mensen op alle gebieden bewust te maken van het probleem van discriminatie. Op deze manier moeten mensen hun eigen vooroordelen kritisch in twijfel trekken en leren over alternatieve actiemethoden.

Voor het werk met kinderen resulteert een vooroordeelbewuste pedagogie in de volgende vier doelstellingen:

 • Versterking van de identiteit: Kinderen moeten eerst leren zichzelf te waarderen. In dit verband is het belangrijk duidelijk te maken dat de eigen persoonlijkheid wordt erkend en ook door anderen wordt gerespecteerd.
 • Diversiteit actief beleven: Om vooroordelen te verminderen moeten kinderen veel verschillende ervaringen opdoen met verschillende mensen. Alleen wie een band heeft met andere culturen, religies of seksuele voorkeuren kan empathie en waardering voor diversiteit ontwikkelen.
 • Kritisch denken stimuleren: Om kinderen duidelijk te maken dat vooroordelen en discriminatie kwetsend kunnen zijn, kan een verandering van perspectief helpen. Opvoeders en ouders moeten duidelijk maken wat eerlijk en wat oneerlijk is.
 • Actief tegen onrecht: De laatste stap is actie ondernemen tegen deze onrechtvaardigheden en actief worden. Als een kind bijvoorbeeld wordt uitgesloten vanwege zijn of haar afkomst of huidskleur, is het de bedoeling dat andere kinderen opstaan tegen dit onrecht.

3. gebruik van de anti-bias benadering in de praktijk

MIKA-methode kit

De MIKA-methodekit is een verzameling spelletjes, oefeningen en methoden die speciaal zijn ontwikkeld voor het onderwijs op school. Het doel van deze materialen is kinderen mondiger te maken en wederzijds respect te bevorderen.

In combinatie met macht kunnen vooroordelen leiden tot discriminerend gedrag. Niemand is vrij van vooroordelen. Daarom is zelfreflectie de basisbouwsteen voor vooroordeelbewust onderwijs.

De anti-bias benadering is een goed en vernieuwend concept om kinderen en volwassenen kennis te laten maken met het thema discriminatie. De oorsprong van de aanpak ligt al in het onderwijs voor jonge kinderen. Om vooroordelen te verminderen, moeten opvoeders de eerste steen al in het kinderdagverblijf leggen. Alleen door een vooroordelenvrije opvoeding is het mogelijk actie te ondernemen tegen discriminatie in de samenleving.

Al op de leeftijd van ongeveer drie jaar beginnen kinderen vooroordelen te ontwikkelen. Zij ontvangen deze boodschappen door observaties van hun omgeving. Zij toetsen deze in groepsverband op hun waarheidsgehalte. Om tegengas te kunnen geven, moeten kinderen begrijpen dat er zowel verschillen als overeenkomsten zijn tussen verschillende groepen mensen.

Pedagogische professionals zijn op dit moment belangrijke rolmodellen die moeten wijzen op eerlijkheid en gelijkheid. Als zich een situatie voordoet waarin een groep kinderen duidelijk een ander kind discrimineert, moet de opvoeder onmiddellijk optreden. Op dat moment moeten de beroepskrachten duidelijk maken dat discriminatie en uitsluiting in de instelling niet worden geaccepteerd.

Samenwerking met de ouders is echter ook heel belangrijk. Ter ondersteuning van de interculturele uitwisseling is een nauwe samenwerking tussen het onderwijzend personeel en de ouders noodzakelijk.

4. hier vindt u handleidingen over de anti-vooroordelenaanpak

No products found.

Gerelateerde berichten