Didactiek en methodologie: verschil, interactie en belangrijke beginselen

Op het gebied van de pedagogie zijn er altijd termen die niet altijd duidelijk begrepen worden. Zelfs van de termen didactiek en methodiek weten velen niet precies wat ermee bedoeld wordt. Mogen ze synoniem gebruikt …

Didactiek en methodologie: verschil, interactie en belangrijke beginselen

didaktik methodik
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Didactiek en methodologie: verschil, interactie en belangrijke beginselen
Wat is het verschil tussen didactiek en methodologie?

Hoewel deze twee termen in het dagelijks taalgebruik vaak synoniem worden gebruikt, zijn er fundamentele verschillen. Terwijl didactiek gaat over het plannen van wat er wordt onderwezen, gaat methodologie over hoe de leerinhoud wordt overgebracht.

Hoe werkt de interactie?

Om optimaal te kunnen leren, moeten didactiek en methodologie op elkaar inwerken. Nadat docenten hebben gepland wat zij willen onderwijzen, is het zaak een geschikte methode te vinden.

Bestaan er ook didactisch-methodologische principes in de kleuterschool?

Ook al heeft het overbrengen van kennis vooral betrekking op het schoolgebied, het is belangrijk om kinderen al op de kleuterschool voor te bereiden op het latere leven. Hier gaat het er vooral om kinderen mogelijkheden te bieden om hun eigen ervaringen op te doen.

Op het gebied van de pedagogie zijn er altijd termen die niet altijd duidelijk begrepen worden. Zelfs van de termen didactiek en methodiek weten velen niet precies wat ermee bedoeld wordt. Mogen ze synoniem gebruikt worden of zijn er belangrijke verschillen?

In dit artikel willen we u eerst uitleggen wat er achter de termen didactiek en methodiek schuilgaat. Vervolgens leggen we uit hoe de wisselwerking in theorie en praktijk werkt. Daarna krijgt u een klein inzicht in hoe opvoeders methodisch-didactische principes kunnen implementeren in de kleuterschool.

[button]Aanbevolen gids voor verschillende onderwijsmethoden[/button]

1. didactiek en methodiek – wat gaat er schuil achter deze termen.

der begriff definition auf einem aufgeschlagenen buch
Het is moeilijk om een eenduidige definitie te vinden voor de twee termen.

De meeste mensen zijn de termen didactiek en methodologie wel eens tegengekomen. Velen weten echter niet echt wat ze zijn. En wat is het verschil?

Het isbijna onmogelijk om een duidelijke definitie te vinden voor deze twee termen. Dat komt vooral omdat ze in het dagelijks taalgebruik en in de media vaak als synoniem worden gebruikt. Bovendien is de afbakening soms erg moeilijk omdat de principes erg met elkaar verweven zijn.

Terwijl de pedagogiek zich bezighoudt met de theorie en de praktijk van het onderwijs, houdt de didactiek zich specifiek bezig met de inhoud en het onderwijzen en leren. Het woord didactiek is afgeleid van het Grieks en betekent de kunst van het onderwijzen en instrueren. Het gaat dus over de planning van leerinhouden, het bepalen van leerdoelen en de daaropvolgende evaluatie van de planning.

Bijmethodiek gaat het daarentegenniet om wat de leerinhoud is, maar hoe deze moet worden onderwezen. Hier spelen de verschillende methoden en de aanpak een grote rol.

Ook de aanpak van Montessori is zeer bekend. Maria Montessori was van mening dat kinderen zich zelfstandig moeten ontwikkelen en niet gedwongen moeten worden om iets te doen. Om het leren in goede banen te leiden, moeten leerkrachten en opvoeders de omgeving daarop voorbereiden en inrichten.

Opmerking: Didactiek gaat over het wat en het waarom, terwijl methodiek gaat over het hoe.

Een volledige lezing over dit onderwerp vindt u in deze video:

2. de interactie van beide componenten is belangrijk

zwei papiermaennchen schieben zwei puzzleteile zusammen
Alleen door interactie kan goed onderwijs ontstaan.

Om kinderen en volwassenen iets te leren zijn zowel de didactiek als de methodiek van groot belang. Alleen wanneer aan beide componenten aandacht wordt besteed, kan goed onderwijs plaatsvinden. Een leerkracht moet daarom elke les plannen, waarbij hij deze opdeelt in didactiek en methodiek.

Allereerst moetworden bepaald welke inhoud moet worden onderwezen. Daarbij moet de leraar ook bedenken wat hij met deze inhoud wil bereiken. Als het bijvoorbeeld gaat over de regel van drie, is het doel dat de leerlingen in het dagelijks leven met percentages kunnen rekenen.

In een tweede stap moeten de leerkrachten nu nadenken over de manier waarop zij deze leerinhoud willen onderwijzen. Het is belangrijk dat de manier van lesgeven zo wordt gekozen dat de inhoud de leerlingen zo goed mogelijk bereikt en wordt geconsolideerd.

Leerkrachten moeten er ook voor zorgen dat zij de methoden zo kiezen dat de lessen gevarieerd zijn. Het is ook zinvol verschillende media ter illustratie te gebruiken.

3. gebruik van methodisch-didactische beginselen in de kleuterschool

Didactiek en methodiek in de opleiding tot kleuterleidster

Didactiek en methodiek spelen al een grote rol in de opleiding tot kleuterleidster. Tijdens een praktijkbezoek moeten de stagiairs schriftelijk uitwerken in welke ontwikkelingsfase de kinderen zich bevinden en welke doelen moeten worden bereikt en hoe.

Tot dusver hebben wij ons alleen beziggehouden met het feit dat de methodologisch-didactische beginselen in de school worden toegepast. Natuurlijk is de kleuterschool ook een plaats waar kinderen de basis leren. Het gaat niet om rekenen en schrijven, maar bijvoorbeeld om het gebruik van de moedertaal en sociale interactie. Volgens het Bundesamt für Statistik zijn er in Duitsland 56.700 kinderdagverblijven, waar ongeveer 3,7 miljoen kinderen hun dag doorbrengen.

Didactiek en methodiek zijn dus niet alleen een model. Ook de praktische uitvoering is enorm belangrijk. Opvoeders moeten daarom de omgeving zo inrichten dat kinderen optimale omstandigheden hebben om te leren.

Een paar voorbeelden:

 • Hebben de kinderen voldoende materialen om zich mee bezig te houden?
 • Is er voldoende vrije ruimte om hun eigen interesses na te streven?
 • Hebben de kinderen ook tijd om zich te vervelen zodat ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten?

Dit zijn de zeven didactische principes die gelden voor de kleuterschool:

 • Principe van visualisatie: Inhoud wordt beter ontvangen wanneer opvoeders beelden gebruiken om het te illustreren.
 • Principevan activiteit: Kinderen leren beter als ze zelf actief moeten zijn.
 • Praktijkbeginsel: Kinderen leren beter als de inhoud wordt herhaald.
 • Principe vannabijheid tot het leven: Kinderen kunnen onbekende dingen beter leren als ze gebaseerd zijn op vertrouwde dingen.
 • Principevan deelstappen: Opvoeders moeten leerinhouden opdelen in kleine stappen.
 • Principevan geschiktheid voor kinderen: Opvoeders moeten onderwerpen zo presenteren dat ze aansluiten bij de interesses van de kinderen.
 • Principe vanindividualisering: rekening houden met sociale achtergrond, ontwikkelingsfase en werktempo.

In de kleuterschool leren kinderen echter niet alleen van de opvoeders, maar ook van de andere kinderen. Daarom moeten de opvoeders een concept ontwikkelen dat het mogelijk maakt om spelenderwijs te leren wat belangrijk is voor de toekomst van de kinderen.

4. aanbevolen gids voor verschillende onderwijsmethoden

No products found.

Gerelateerde berichten