Ontdek religies: Interessante feiten over de verschillende wereldreligies

Geloof is een van de kenmerken die mensen duidelijk onderscheidt van dieren. Religies gaan niet over zekerheid, maar over iets abstracts om je aan vast te houden.Als het leven goed gaat, is het gemakkelijk om …

Ontdek religies: Interessante feiten over de verschillende wereldreligies

religionen entdecken
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Festiviteiten in de kleuterschool
 8. »
 9. Ontdek religies: Interessante feiten over de verschillende wereldreligies
Wat zijn de wereldgodsdiensten?

De 5 belangrijkste godsdiensten waartoe de meeste mensen behoren, worden wereldgodsdiensten genoemd. Dat zijn het christendom, het jodendom, het boeddhisme, het hindoeïsme en de islam.

Waarom is het nuttig om andere godsdiensten te ontdekken?

Mensen op deze aarde leven heel verschillend en geloven in veel verschillende dingen. Om een beter begrip te krijgen van joden, boeddhisten, hindoes of moslims is het de moeite waard om de verschillende godsdiensten te ontdekken.

Wat hebben de verschillende godsdiensten gemeen?

Vooral de islam, het christendom en het jodendom hebben gemeenschappelijke wortels. Al deze godsdiensten zijn verenigd door hun geloof in één God.

Geloof is een van de kenmerken die mensen duidelijk onderscheidt van dieren. Religies gaan niet over zekerheid, maar over iets abstracts om je aan vast te houden.
Als het leven goed gaat, is het gemakkelijk om het geloof uit het oog te verliezen. In moeilijke tijden kan het geloof echter hoop geven en helpen om uit deze fase te komen.

Naast het christendom zijn er nog andere wereldgodsdiensten die in dit land steeds belangrijker worden. Ga daarom op zoek naar geloof en ontdek de verschillende religies van onze wereld.

[button] Literatuur over religies [/button]

1. religies ontdekken – deze wereldgodsdiensten bestaan

Volgens Karl Marx zijn religies het opium van het volk. Maar ook al verlaten nu veel mensen de kerken en noemen steeds meer mensen zich atheïst, toch is het geloof in een hogere macht niet helemaal verdwenen uit de hoofden van de meerderheid van de bevolking.

buecher unterschiedlicher religionen
Er zijn veel verschillende religies te ontdekken.

Zowel de protestantse gemeenten als de katholieke kerk worden echter gekenmerkt door schandalen, althans in Duitsland, zodat veel mensen twijfelen of ze er wel bij horen.Naar de kerk, de synagoge of de moskee gaan en geloven zijn echter twee verschillende paren schoenen, want religies en hun vertegenwoordigers in de wereld hebben niet altijd veel gemeen.

Alle godsdiensten die een groot aantal leden hebben, gelden als wereldgodsdiensten. Alleen het jodendom is hier een duidelijke uitzondering, want met ongeveer 15 miljoen leden wereldwijd (volgens de vermelding in de encyclopedie) is de godsdienst niet erg wijdverbreid. Tot de wereldgodsdiensten behoren:

 • Het christendom met 2,2 miljard leden
 • Islam met 1,8 miljard leden
 • Hindoeïsme met 940 miljoen leden
 • Boeddhisme met 460 miljoen leden
 • Jodendom met 15 miljoen leden

In de volgende hoofdstukken leer je meer over de afzonderlijke religies.

Tip: Zowel het jodendom als het hindoeïsme worden soms volksgodsdiensten genoemd, omdat kinderen uit India of Israël bijna automatisch in deze godsdiensten worden opgenomen. Bovendien zijn beide godsdiensten verder nauwelijks verbreid.

De islam, het christendom en het boeddhisme zijn daarentegen wijdverbreid. Gelovigen van de drie godsdiensten zijn dus overal ter wereld te vinden.

In sommige gevallen wordt de lijst van wereldgodsdiensten uitgebreid met taoïsme en confucianisme, zodat het de moeite waard is deze tenminste kort te vermelden.

2 Het christendom – de grootste van de wereldgodsdiensten.

Oecumene:

Er bestaat een oecumenische beweging in het christendom, met als doel dat mensen van verschillende denominaties in harmonie kunnen samenleven en ook een gemeenschappelijke God kunnen eren. Helaas werkt dit de facto echter niet altijd perfect, zelfs niet tussen protestanten en katholieken.

Het christendom is verreweg de meest verbreide godsdienst. Zijn geschiedenis gaat nu iets meer dan 2000 jaar terug. In de begintijd werden christenen vervolgd en zou de sekte verboden worden. Het offer van Jezus, dat nog steeds door christenen over de hele wereld als symbool wordt gebruikt, leidde ertoe dat de kleine sekte een eigen godsdienst werd, die tegenwoordig door ongeveer een derde van de wereldbevolking wordt gevolgd.

Het christendom kan echter worden onderverdeeld in afzonderlijke kleinere richtingen. Deze omvatten:

 • Rooms-Katholieke Kerk
 • Orthodoxe Kerk
 • Protestantse Kerk
 • Anglicaanse Kerk
 • Pinksterbeweging
kreuz als symbol des christentums
Het kruis dient als symbool van het christendom.

Protestanten, katholieken of aanhangers van andere christelijke denominaties worden verenigd door het monotheïstische wereldbeeld. Zij geloven in één God, maar hechten meer of minder belang aan de Drie-eenheid. De enorme verspreiding van het christendom kwam tot stand door talrijke missionarissen die het geloof in één God naar alle uithoeken van de wereld brachten.

Helaas verliepen de zendingspogingen niet altijd vreedzaam. Het belangrijkste manifest van het christendom is de Bijbel. Het wordt verondersteld centrale boodschappen van God te bevatten die mensen helpen goed samen te leven. Het hoofd van alle (katholieke) christenen is de paus.

Opmerking: Hoewel Kerstmis in dit land een lange traditie heeft en voor de meeste mensen erg belangrijk is, is Pasen eigenlijk het hoogste christelijke feest, waarop Jezus werd gekruisigd en opstond uit de dood. De Geest van God zou daarentegen pas 50 dagen later (op Pinksteren) Jezus’ leerlingen hebben bereikt, waarna de eerste kerk zou zijn gesticht.

3 Jodendom – de kleinste en oudste van de monotheïstische wereldgodsdiensten

Dat het jodendom tot de wereldgodsdiensten wordt gerekend heeft vooral historische redenen, omdat het jodendom de basis vormt voor het ontstaan van veel modernere godsdiensten, zoals het christendom. Het jodendom is monotheïstisch en heeft een geschiedenis van meer dan 3000 jaar.


judentum entdecken
Het is niet gemakkelijk om je tot het jodendom te bekeren.

De Thora wordt beschouwd als het belangrijkste geschrift. Deze bestaat uit de 5 boeken van Mozes (Tenach genoemd) en andere geschriften van geleerde rabbijnen (soms ook mondelinge Thora genoemd).

In de loop van de geschiedenis werden de Joden blootgesteld aan talrijke vijandigheden en vervolgd. De eerste progrom vond plaats in Spanje in 1066, terwijl de Jodenvervolging een absoluut hoogtepunt bereikte tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1948 werd de staat Israël gevormd, die vandaag als thuis dient voor de meerderheid van alle Joden.

Naast de feesten Pesach en Purim, moet je vooral de term Jom Kippoer onthouden wanneer je een quiz maakt, omdat deze verwijst naar de hoogste Joodse feestdag, de Verzoendag.

Opmerking: Hoewel aansluiting bij veel denominaties wenselijk is, is dit proces bij het jodendom iets moeilijker. Naast een ritueel bad en besnijdenis (voor mannen) vormt het verwerven van Joodse kennis een belangrijke basis voor het Jodendom. Alleen wie deze procedure ondergaat, kan toetreden tot de Joodse gemeenschap.

4 De islam – een veel verkeerd begrepen godsdienst

betender muslim
De islam hecht veel belang aan regelmatige gebeden.

Wie religies wil ontdekken, mag de islam zeker niet missen. Net als het christendom en het jodendom behoort de islam tot de monotheïstische godsdiensten. Vertaald betekent de term islam zoiets als toewijding of onderwerping (aan God).

Het belangrijkste werk van de islam is de Koran, waarnaar veel moslims (de volgelingen van de islam) leven. Bijzondere achting geniet de profeet Mohammed, die wordt gezien als een boodschapper van God (vergelijkbaar met Jezus als de Zoon van God in het christendom).

Naast de Koran zelf spelen de Vijf Pilaren van de Islam een belangrijke rol. Zij worden gezien als plichten die elke gelovige moet vervullen. De Vijf Pilaren zijn als volgt samengesteld:

De islamitische kalender:

De islamitische kalender begint met de uittocht van de moslims uit Mekka naar Medina. Vanaf het jaar 622 zal de islam in 2022 1400 jaar oud zijn.

 • Geloofsbelijdenis van de Islam
 • Verplichte gebeden (dagelijks)
 • Het geven van aalmoezen
 • Naleving van de vastenperiode (Ramadan)
 • Bedevaart naar Mekka (eenmalig)

De bedevaart naar Mekka, naar de Grote Moskee, is de belangrijkste gebeurtenis in het leven van gelovigen. Elk jaar reizen daarom miljoenen pelgrims naar Saoedi-Arabië om de Kaaba, de heilige steen, aan te raken.

Let op: Verwar de termen islam en islamisme niet met elkaar. Terwijl de islam een religie is, verwijst het islamisme naar een radicale oriëntatie die uitsluitend gebaseerd is op een idee van overheersing.

5 Het boeddhisme ontdekken – een van de religies die het zonder God doet

In tegenstelling tot bijna alle andere religies zul je, wanneer je het boeddhisme ontdekt, versteld staan dat er geen schepper is die de wereld gemaakt zou hebben. Ook het geloof in zowel een begin als een einde is misplaatst, want het boeddhisme gaat over een levenscyclus.

buddhistischer moench
In het boeddhisme wordt veel aandacht besteed aan meditatie.

Deze eeuwige cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte kan alleen worden overwonnen door verlichting. De gewenste toestand is het nirvana, waarin geen lijden bestaat. Het boeddhisme werd gesticht door Siddharta Gautama. Afhankelijk van de bron leefde hij in India in de 6e, 5e of 4e eeuw voor Christus.

Ook nu nog leven de meeste boeddhisten in India en China, hoewel de godsdienst, die geen opperwezen als geloofsfiguur kent, ook in het Westen steeds meer ingang vindt. De kern van Boeddha’s leer bestaat uit de vier edele waarheden:

 • Dukkha: Lijden
 • Samudaya: de oorzaak van het lijden
 • Nirodha: de beëindiging van het lijden
 • Magga: Het pad van beoefening

Centrale elementen in het boeddhisme zijn opvoeding en meditatie. Dit is de enige manier om verlossing (nirvana) te bereiken. Dit is precies de benadering die kinderen en volwassenen die de leer volgen ter harte moeten nemen.

6 Hindoeïsme – de overheersende godsdienst in India

De verspreiding van het hindoeïsme is vrij beperkt en grotendeels beperkt tot India. Het hindoeïsme ontstond ongeveer 3.500 jaar geleden en is voor veel buitenstaanders moeilijk te begrijpen. Wie met kinderen religies wil ontdekken, mag het hindoeïsme zeker niet missen vanwege zijn meer dan 900 miljoen aanhangers.

goettin im hinduismus
Vele goden maken de wereld van de Hindoes zeer complex.

In principe bestaat het hindoeïsme uit verschillende godsdiensten die elkaar tijdens vroegere veroveringen steeds meer zijn gaan overlappen. Daardoor zijn er in India talloze verschillende goden, waarvan sommige overeenkomen met het geloof van de Arische veroveraars van meer dan 3500 jaar geleden en andere met de Induscultuur die daar al wijdverbreid was.

De belangrijkste geschriften die een belangrijke rol spelen in het hindoeïsme zijn onder meer

 • de Veda’s (de heilige kennis van de Ariërs),
 • de Sutras (gidsen),
 • Shastras (leerboeken)
 • en de Puranas (oude verhalen).

Het Hindoeïstische leven is strikt hiërarchisch georganiseerd en verdeeld in kasten. Hoe meer goede daden een hindoe in zijn leven verricht, hoe groter de kans dat hij in een volgend leven (na de wedergeboorte) in een hogere kaste terechtkomt.

Omgekeerd dreigen slechte daden te leiden tot een lagere kaste. De weg naar de hoogste kaste is daarom voor de meeste Hindoes al bij hun geboorte geblokkeerd. In plaats daarvan worden zij geacht zich te onderwerpen aan hun lot (karma) en zich zo goed mogelijk te gedragen.

In het hindoeïsme hebben vrouwen weinig te zeggen, ook al doet de diverse godenwereld anders vermoeden. Tot op de dag van vandaag worden veel meisjes daarom bij de geboorte gedood om een latere bruidsschat te voorkomen, wat een zware last legt op armere gezinnen.

7. religies ontdekken – deze boeken maken verschillende denominaties begrijpelijk

No products found.

Gerelateerde berichten