Kinderrechten in de basiswet: grondwettelijke bescherming van kinderen

Kinderen hebben rechten. Daarover is de bevolking in Duitsland en in vele delen van de wereld het eens. De details van hoe deze rechten eruit zien, verschillen echter sterk. Verandert de expliciete opname van kinderrechten …

Kinderrechten in de basiswet: grondwettelijke bescherming van kinderen

kinderrechte-grundgesetz
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Ouders
  4. »
  5. Kinderrechten in de basiswet: grondwettelijke bescherming van kinderen
Is er een overzicht van kinderrechten?

De meeste kinderrechten staan verspreid in verschillende wetten. Tot nu toe is er geen duidelijk overzicht.

Waarom moeten kinderrechten in de basiswet worden opgenomen?

In wezen gaat het om het creëren van een symbolisch effect. In feite zouden de rechten van kinderen echter niet veranderen door ze expliciet in de basiswet te vermelden.

Zijn er redenen waarom de rechten van het kind niet in de basiswet zouden moeten worden opgenomen?

De basiswet is de belangrijkste wettekst van onze staat. Daarom mogen wijzigingen in deze zeer abstracte tekst niet lichtvaardig worden doorgevoerd.

Kinderen hebben rechten. Daarover is de bevolking in Duitsland en in vele delen van de wereld het eens. De details van hoe deze rechten eruit zien, verschillen echter sterk. Verandert de expliciete opname van kinderrechten in de basiswet dan iets? Of zijn er al genoeg rechten voor kinderen?
We vergelijken de standpunten in ons artikel en laten zien welke kinderrechten er al zijn , ongeacht een uitbreiding.
[button] Neem zeker de literatuur over onderwijs onder de loep [/button]

1. kinderen hebben rechten – ze beschermen is de taak van iedereen

Hebben kinderen in Duitsland hun eigen rechten? Ja, zelfs los van de expliciete vermelding van kinderen in de grondwet hebben kinderen een groot aantal rechten.

kind mit einem paragrapgenzeichen in der Hand
Ook kinderen hebben rechten.

Kinderen worden bijvoorbeeld uitgebreid beschermd tegen geweld, hoewel de basiswet zelf de rechten van kinderen niet in een duidelijk overzicht verwoordt. In artikel 6, lid 2, van de basiswet staat bijvoorbeeld dat de verzorging en opvoeding van kinderen het natuurlijke recht van de ouders is.
Tegelijkertijd wordt er in de tweede zin echter op gewezen dat de overheidsgemeenschap, d.w.z. de rechterlijke macht, hierop moet toezien.

Dienovereenkomstig worden aan de opvoeding grenzen gesteld, die bijvoorbeeld in het familierecht nader worden geregeld. Zo bepaalt artikel 1631, lid 2, van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) dat kinderen recht hebben op een geweldloze opvoeding. De opvoedingstaak uit de grondwet wordt zo nader omschreven.

Als er toch geweld tegen kinderen wordt gepleegd, kunnen kinderen zich zelf tot het bureau voor jeugdzorg wenden. Omdat dit in de meeste gevallen nogal moeilijk is vanwege leeftijd en gezinssamenstelling, hebben ook anderen het recht zich tot de autoriteiten te wenden. In deze gevallen zijn de plaatselijke bureaus voor jeugdzorg verantwoordelijk, en het is hun taak beslissingen te nemen in het belang van het kind.

Let op: als het gaat om uithuisplaatsing van kinderen of andere maatregelen die de opvoedingsrechten van de ouders massaal aantasten, is de huidige situatie dat de familierechtbank een beslissing moet nemen.
De facto zijn de verklaringen van de medewerkers van het Bureau Jeugdzorg echter van groot belang en het is niet ongewoon dat de rechterlijke beslissing de respectieve aanbevelingen volgt.

2 Kinderrechten in de basiswet – dit is het doel van de verankering ervan in de grondwet

De basiswet is de hoogste van alle wetten in Duitsland. Het bevat grondrechten van alle mensen, waaronder uiteraard ook kinderen.

grundgesetz
De basiswet regelt de belangrijkste aspecten van het samenleven in onze samenleving.

Zo is de menselijke waardigheid onschendbaar en mag zelfs iedere “debiel” dankzij de Basiswet vrij zijn mening uiten. Het open principe laat echter ook toe dat het onderwijs veel verschillende vormen aanneemt.

Toegegeven, er zijn bepaalde grenzen. Daarbuiten zijn de ouders echter grotendeels vrij. Ouders kunnen hun kinderen zeer godsdienstig, vrij streng, sterk prestatiegericht of onbevangen en losjes opvoeden. Kinderen moeten echter altijd worden aangemoedigd.

Noch de basiswet, noch afzonderlijke wetten bepalen echter in detail hoe deze bemoediging eruit moet zien. Vanwege de pluriformiteit van onze samenleving is dat een goede zaak, ook al wordt de opvoeding van de een of de ander zeker terecht bekritiseerd.

In het algemeen gaat het de voorstanders van een aparte vermelding voor kinderrechten in de basiswet om de volgende passage, die u ook op de website van het Bondsministerie voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd op dit punt kunt lezen:

Citaat: “De grondwettelijke rechten van kinderen, waaronder hun recht om zich tot zelfstandige persoonlijkheden te ontwikkelen, moeten worden geëerbiedigd en beschermd. Het belang van het kind moet naar behoren in aanmerking worden genomen. Het grondwettelijke recht van kinderen op een rechtszaak moet worden gehandhaafd. De primaire verantwoordelijkheid van de ouders blijft onverlet.”

Dit onderdeel is bedoeld als uitbreiding van artikel 6 van de basiswet en moet daar dus worden verankerd. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat dit, overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, de fundamentele rechten van de ouders in het kader van de opvoeding niet mag wijzigen.

In wezen is de invoering van kinderrechten in de basiswet slechts een verduidelijking van de individuele rechten van kinderen.

3 Kritiek op de invoering van kinderrechten in de basiswet – deze argumenten spelen een belangrijke rol in het debat

Ook al is er een petitie om kinderrechten in de basiswet op te nemen, dit betekent niet dat dit ook werkelijk zinvol zou zijn. Allereerst moeten we vaststellen dat de wetswijziging geen directe invloed heeft op het leven van kinderen in Duitsland.

ein kind mit mehreren ballons in der hand
Ongeacht de basiswet moeten kinderen rechten hebben.

Alle in de grondwet genoemde rechten gelden zowel voor kinderen als voor volwassenen, aangezien alle kinderen mensen zijn in de zin van artikel 1 van de grondwet. Is het daarom echt nodig om kinderrechten op te nemen in een regeerakkoord van de bondsregering en een wetsvoorstel in te dienen in de Bondsdag?

Ja, sommige dingen moeten gewoon nog eens onomwonden vermeld worden. Het is niet voor niets dat in artikel 3, lid 3, nogmaals wordt vermeld dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van geslacht, afkomst, enz. Dit is eigenlijk al duidelijk, aangezien volgens artikel 3, lid 1, alle mensen gelijk zijn voor de wet. Niettemin wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat zowel mannen als vrouwen onder de verordening vallen.

In zekere zin ligt hier dus een taak voor de politiek om bijzonder relevante sociale vraagstukken in de basiswet op te nemen en opnieuw duidelijk te maken.
Aan de andere kant mag dit er niet toe leiden dat de basiswet overvol wordt en er voor elk individueel geval een regeling ontstaat.

De grondwet mag alleen grondrechten bevatten die in verschillende wetten nader worden uitgewerkt. Zij dient als het ware als kader voor het maken van wetten en mag in een samenleving niet lichtvaardig worden gewijzigd.

Tip: Het expliciet verankeren van kinderrechten in de basiswet zou slechts een symbolisch effect hebben. Dit zou niet leiden tot een daadwerkelijke versterking van de rechten van het kind (althans niet rechtstreeks).

4. Kinderrechten respecteren in het onderwijs – dit is de beste manier voor kinderen om op te groeien.

No products found.

Gerelateerde berichten